15th May 2017 / 15 Maja 2017

9.00-10.00 Registration / Rejestracja
10.00-10.15 Conference opening / Otwarcie konferencji
(University of Warsaw Library – UWL, room 316)

Prof. Barbara Sosińska-Kalata, University of Warsaw – Chair of the Programme Committee
Prof. Janusz Adamowski, University of Warsaw – Dean of the Faculty of Journalism, Information and Book Studies
Prof. Wiesław Babik, Jagiellonian University – Country Coordinator of International Society for Knowledge Organization (Poland)
10.15-12.30 International plenary session 1 / Międzynarodowa sesja plenarna 1
(UWL, room 316)
Chair: Barbara Sosińska-Kalata
10.15 Keynote 1: Gerhard Budin, University of Vienna: Beyond Accessibility: “Operational Usability” in Virtual Research Environments and Open Learning contexts
10.45 Keynote 2: Mieczysław Muraszkiewicz, Warsaw University of Technology: Artificial Intelligence–The Vehicle of Innovation
11.15 Keynote 3: Maciej Dziubecki, Aleph Poland: Applying UX Principles to the Design of Library Discovery Services
11.45 Keynote 4: Tibor Koltay, Eszterházy Károly University: Beyond Literacies: The evolving landscape of library support to Research 2.0
12.15 Discussion / Dyskusja
12.30–13.00 Przerwa na kawę / Coffee break
13.00-14.45 International plenary session 2 / Międzynarodowa sesja plenarna 2
(UWL, room 316)
Chair: Wiesław Babik
13.00 Keynote 5: Widad Mustafa El Hadi, University Charles De Gaulle – Lille 3: Documentation and Information Science:the forgotten origins of the French contribution
13.30 Keynote 6: Laurence Favier, University Charles De Gaulle – Lille 3: Social Influence and Information Evaluation
14.00 Keynote 7: Christopher Biedermann, EmiTel Ltd: Cybersecurity and the Internet of Things
14.30 Discussion / Dyskusja
14.45-16.00 Lunch break / Przerwa obiadowa
16.00-17.35 International parallel session 1: e-Government and e-Business / Międzynarodowa sesja równoległa 1: e-Administracja i e-Biznes
(UWL, room 316)
Chair: Remigiusz Sapa
International parallel session 2: e-Culture / Międzynarodowa sesja równoległa 2: e-Kultura
(UWL, room 315)
Chair: Ewa Głowacka
16.00 Asaad AbdulRahman Nayyef: Design and Implementation of New Framework to Protect and Secured E-Government by Using Internal Sensors and Detectors Emmanuelle Chevry Pébayle:Towards Open Innovation of Services Using Social Media: The case of French academic libraries
16.20 Mariusz Luterek: Electronic Government as a Research Field Alicja Waszkiewicz-Raviv: Visual Information and Visual Persuasion in Public Relations Activities Promoting Libraries
16.40 Erika Janiūnienė, Lina Markevičiūtė: The Quality Assessment of Information Services for Business Organizations: Expectations and Problems Karolina Zawada: Toruń University’s Open Access Data Project – the new role for University Libraries
17.00 Radosław Lipiński: Information Flow Model as an Effective Tool For Supporting Transformation & Change In Organizations Zhenfei Feng: The Impact of Social Influence on Users’ Ratings of Movies
17.20 Discussion / Dyskusja Discussion / Dyskusja
17.35-17.50 Coffee break / Przerwa na kawę
17.50-19.00 International parallel session 3: Information Systems and Their Users / Międzynarodowa sesja równoległa 3: Systemy informacyjne i ich użytkownicy
(UWL, room 316)
Chair: Maria Próchnicka
International parallel session 4: e-Science / Międzynarodowa sesja równoległa 4: e-Nauka
(UWL, room 315)
Chair: Piotr Tafiłowski
17.50 Marc Tanti: Establishment and Evaluation of a Training of Information Retrieval at the Faculty of Medicine Amel Fraisse, Ronald Jenn, Quoc-Tan Tran, Samia Takhtoukh: Merging Crowdsourcing and Computational Approaches for Digital Humanities
18.10 Sílvia Cardoso, Patrícia Almeida: Collaborative Tagging vs. Controlled Vocabulary: a case study in healthcare area Samia Takhtoukh: The Practices of Historians in the Digital Age: a case study
18.30 Tan Tran: Ethical Dimension in Knowledge Organization Systems and Applicable Architecture for Intercultural Interface Design Pablo Benalcazar: Modern Tools on Patent Thicket Identification
18.50 Discussion / Dyskusja Discussion / Dyskusja
19.30 Festive dinner, Professor’s Club, Kazimierzowski Palace, Main Campus / Uroczysta kolacja, Klub Profesorski, Pałac Kazimierzowski, Kampus Główny

16th May 2017 / 16 Maja 2017

9.30–10.45 Sesja polska równoległa 1: Innowacje w informacji naukowej / Polish parallel session 1: Innovations in Scientific Information
(BUW, sala 316)
Prowadzący: Mirosław Górny
Sesja polska równoległa 2: Użytkownicy innowacyjnych usług informacyjnych / Polish parallel session 2: Users of Innovative Information Services
(BUW, sala 315)
Prowadzący: Jacek Tomaszczyk
Sesja polska równoległa 3: Innowacje w informacyjnych usługach bibliotecznych i bibliograficznych / Polish paralel session 3: Innovations in Library and Bibliographic Services
(BUW, sala 256)
Prowadzący: Barbara Sosińska-Kalata
9.30 Diana Pietruch-Reizes: Innowacyjne usługi informacyjne w nauce Remigiusz Sapa: Reinterpretacja koncepcji użytkownika usług informacyjnych Maria Próchnicka: Mobilne usługi biblioteczne jako przedmiot badań informatologii
9.50 Marzena Świgoń: Zwiastuny zmian w komunikacji naukowej – pierwsze doniesienie z długookresowych międzynarodowych badań wśród młodych naukowców, w tym polskich Paloma Korycińska, Monika Krakowska: Zastosowanie metody persony w badaniach informatologicznych oraz projektowaniu nowych rozwiązań zorientowanych na użytkownika Bożena Łazowska: Innowacyjne usługi informacyjne w Centralnej Bibliotece Statystycznej im. Stefana Szulca
10.10 Teresa Święćkowska: Innowacje w usługach wyszukiwania informacji a prawo autorskie. Studium przypadku The Google Book Search Project i proces Authors Guild przeciw Google Julita Niedźwiecka-Ambroziak: Percepcja graficznych elementów okładek książek – badania eyetrackingowe w bibliotece uczelnianej Dorota Siwecka: Linked Open Data szansą dla bibliotek?
10.30 Dyskusja Dyskusja Dyskusja
10.45–11.00 Przerwa na kawę / Coffee break
11.00–12.15 Sesja polska równoległa 4: Innowacje w informacji naukowej / Polish parallel session 4: Innovations in Scientific Information
(BUW, sala 316)
Prowadzący: Katarzyna Materska
Sesja polska równoległa 5: Innowacje na rynku wydawniczym / Polish parallel session 5: Innovations on the Book Market
(BUW, sala 315)
Prowadzący: Marcin Roszkowski
Sesja polska równoległa 6: Innowacje w informacyjnych usługach bibliotecznych i bibliograficznych / Polish parallel session 6: Innovations in Library and Bibliographic Services
(BUW, sala 256)
Prowadzący: Jadwiga Woźniak-Kasperek
11.00 Marcin Werla: Analityka webowa repozytoriów i systemów informacji naukowej Kamila Augustyn: Cyfryzacja oferty wydawniczej a perspektywy rozwoju globalnego rynku publikacji w segmencie STM Justyna Antosik, Anna Kamińska: Blog jako narzędzie wykorzystywane w edukacji informacyjnej – na przykładzie bloga „Niezbędnik Chemika”
11.20 Michał Kozak: Jakość danych w systemie informacji naukowej Maria Przastek-Samokowa: Obserwatorium Językowe 2.0 Grzegorz Kłębek: Nowe oprogramowanie dla elektronicznej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego – szanse, potrzeby, rzeczywistość
11.40 Piotr Tafiłowski: Kartografia wiedzy w usługach informacyjnych Dyskusja Karolina Jaworska: Nowa baza danych dla „Polskiej Bibliografii Literackiej”
12.00 Dyskusja Dyskusja
12.15–12.30 Przerwa na kawę / Coffee break
12.30–13.45 Sesja polska równoległa 7: Humanistyka cyfrowa / Polish parallel session 7: Digital Humanities
(BUW, sala 316)
Prowadzący: Barbara Sosińska-Kalata
Sesja polska równoległa 8: Innowacyjne usługi informacyjne w archiwach / Polish parallel session 8: Innovative Information
Services in Archives
(BUW, sala 315)
Prowadzący: Piotr Tafiłowski
Sesja polska równoległa 9: Nowe trendy w dyscyplinach informacyjnych / Polish parallel session 9: New Trends in Information Disciplines
(BUW, sala 256)
Prowadzący: Diana Pietruch-Reizes
12.30 Zbigniew Osiński, Mirosław Górny, Ewa Głowacka, Małgorzata Kisilowska: Wpływ cyfryzacji infrastruktury informacyjnej na procesy badawcze w humanistyce. Wybrane aspekty zjawiska Justyna Soliwoda: Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA jako narzędzie uniwersalne Katarzyna Materska: Innowacja dla człowieka czy człowiek dla innowacji?
12.50 Anna Kamińska: Innowacyjne usługi informacyjne dla cyfrowej humanistyki Monika Cołbecka: Schematy wyszukiwania informacji w zasobach archiwalnych w dobie elektronicznych pomocy archiwalnych Wiesław Babik: Logistyka informacji: przydatność w nauce o informacji i działalności informacyjnej
13.10 Jacek Tomaszczyk: Microsoft OneNote jako innowacyjne narzędzie cyfrowego humanisty Kamila Biernat: Od przewodników i informatorów po retrokonwersję – czyli parę słów o pomocach informacyjnych dla użytkowników w archiwach państwowych Stanisław Skórka: Strukturalistyczna koncepcja architektury informacji
13.30 Dyskusja Dyskusja Dyskusja
13.45–14.45 Przerwa obiadowa / Lunch break
14.45-15.00 Wystąpienie partnera. Kamil Niedbała, Jakub Kozłowski (Newspoint): Monitoring mediów w czasie rzeczywistym jako innowacyjna usługa informacyjna / The Conference partner presentation: Kamil Niedbała, Jakub Kozłowski (Newspoint): Real time media monitoring as an innovative information service (BUW, sala 316)
15.00–16.15 Sesja polska równoległa 10: Innowacje w organizacji wiedzy / Polish parallel session 10: Innovations in Knowledge Organization
(BUW, sala 316)
Prowadzący: Wiesław Babik
Sesja polska równoległa 11: Usługi informacyjne w gospodarce, ochronie zdrowia i kulturze / Polish parallel session 11: Information
Services in Economy, Healthcare, and Culture
(BUW, sala 315)
Prowadzący: Mariusz Luterek
Sesja polska równoległa 12: Nowe media w biznesie i kulturze / Polish parallel session 12: New Media in Business and Culture
(BUW, sala 256)
Prowadzący: Teresa Święćkowska
15.00 Barbara Sosińska-Kalata: O optymalizacji systemów organizacji wiedzy Agnieszka Młodzka-Stybel: Zastosowanie technologii informacyjnych w wybranych sektorach gospodarki narodowej Łukasz Iwasiński: Utowarowienie informacji medialnej publikowanej w Internecie. Społeczne aspekty problemu
15.20 Marcin Roszkowski: Semantyczne adnotacje w kolekcjach cyfrowych Jan Kozakowski: Jak informować o zdrowiu publicznym? Porównanie polskich i światowych serwisów informacyjnych tworzonych przez narodowe instytuty zdrowia publicznego Anna Miotk: Badania audytorium mediowego jako źródło informacji pozwalającej podejmować lepsze decyzje biznesowe w dynamicznie zmieniającym się środowisku internetowym
15.40 Anna Kamińska, Jadwiga Woźniak-Kasperek: W stronę lepszej komunikacji – wykorzystanie języka UML do eliminowania wieloznaczności Małgorzata Kisilowska, Justyna Jasiewicz, Anna Mierzecka: Dostęp to za mało… Usługi cyfrowe w instytucjach kultury: oferta Narodowego Instytutu Audiowizualnego a oczekiwania i kompetencje użytkowników Grzegorz Gmiterek: Analiza funkcjonalności polskich muzealnych aplikacji mobilnych
16.00 Dyskusja Dyskusja Dyskusja
16.15 Końcowa dyskusja panelowa. Zamknięcie konferencji (BUW, sala 316) / The final pannel discussion. Conference closing (UWL, room 316)