Rewolucja cyfrowa – dziś i jutro

Infrastruktura, usługi, użytkownicy

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Nauka o informacji w okresie zmian

Katedra Informatologii
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Uniwersytet Warszawski

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

International Society for Knowledge Organization

Warszawa, 13 – 14 maja 2019 r.

Szybko postępująca rewolucja cyfrowa głęboko zmienia życie społeczeństwa i jednostek we wszystkich obszarach i wymiarach. Coraz doskonalsza technologia otwiera nowe możliwości dla tworzenia i rozwijania usług wspierających różnorodne ludzkie działania poznawcze i aktywność praktyczną. Rośnie społeczna świadomość wartości informacji i wiedzy oraz możliwości ich wykorzystywania. Równocześnie rosną oczekiwania wobec nowoczesnych usług informacyjnych, a także zagrożenia związane z szerokim dostępem do coraz większych zasobów cyfrowo zapisanej informacji i wiedzy oraz środków ich komunikacji, co z kolei coraz powszechniej uświadamia pilną potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa informacji i procesów informacyjnych zdalnie sterowanych poprzez sieci teleinformatyczne. Dynamicznie rozwijający się i-świat implikuje ciągłe zmiany zarówno w polu badawczym interdyscyplinarnej nauki o informacji (informatologii), jak też w praktyce działalności informacyjnej prowadzonej w różnych obszarach życia społecznego: nauce, biznesie, administracji państwowej i samorządowej, mediach, kulturze, edukacji, ochronie zdrowia i wielu innych. Celem organizowanej co dwa lata cyklicznej konferencji „Nauka o informacji w okresie zmian” jest monitorowanie zachodzących przemian, prezentacja nowych koncepcji i metod badawczych oraz nowych rozwiązań – projektowanych i wdrażanych w praktyce. Konferencja służy wymianie doświadczeń badaczy i praktyków, zajmujących się problematyką nowoczesnych technologii informacyjnych i ich zastosowań w usługach informacyjnych w różnych dziedzinach nauki i działalności praktycznej.